• خبر روز


مناقصه عمومی واگذاری سرویس ، تعمیر و نگهداری تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان های معاونت دانشجوئی

دانشگاه علامه طباطبائی در نظر داردسرویس، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان های معاونت دانشجویی خود را از طریق مناقصه واگذار نماید.

از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می شود با توجه به به شرایط شرکت در مناقصه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی سرویس، تعمیر و نگهداری تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان های معاونت دانشجوئی

قرارداد سرویس ، تعمیر و نگهداری تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان های معاونت دانشجوئی

پیوست شماره یک: شرایط عمومی مناقصه

پیوست شماره دو: شرایط اختصاصی مناقصه 

پیوست شماره سه : فرم تقاضای شرکت در مناقصه

پیوست شماره چهار: فرم پیشنهاد قیمت

فهرست و نشانی خوابگاه های دانشجوئی 

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨ - ٠٦:٥٦ شماره خبر: ٩٤٥٤ بازدید: 672نسخه چاپي