دکتر محمد فرهادی

وزیر علوم و رئیس هیات امناء

دکتر سعید سمنانیان

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء

دکتر حسین سلیمی

رئیس دانشگاه و دبیر هیات امناء

دکتر محمد باقر نوبخت

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

دکتر سید ضیاء الدین هاشمی

معاون فرهنگی وزیر علوم

دکتر ولی الله سیف

عضو هیات امناء

دکتر احمد مسجد جامعی

عضو هیات امناء

دکتر محمد ستاری فر

عضو هیات امناء

دکتر عباس مصلی نژاد

عضو هیات امناء

دکتر سید محمد میر محمدی

عضو هیات امناء